Nabór 2017 Powtórki z czwórki DZIENNIK LIBRUS POCZTA GALERIA PLAN LEKCJI BIBLIOTEKA Facebook Strona główna

Wychowanie fizyczne

Wymagania na oceny z wychowania-fizycznego

 A)    ocena niedostateczna:

- brak aktywności na lekcji,

- brak stroju sportowego umożliwiającego wykonywanie ćwiczeń na lekcji ,

B)     ocena dopuszczająca:

– próby sprawnościowe wykonywanie w stopniu minimalnym,

- słabe opanowanie umiejętności technicznych,

- słaba aktywność w zajęciach,

- nauczyciel uwzględnia chęci ucznia w celu podniesienia własnej sprawności fizycznej,

C)    ocena dostateczna:

- słaba aktywność na lekcji, ‘

- próby sprawnościowe wykonane w stopniu zadowalającym,

- opanowanie prostych umiejętności technicznych,

- nauczyciel uwzględnia trud i wysiłek oraz chęci ucznia w celu podniesienia własnej sprawności fizycznej,

D)    ocena dobra:

- zadowalająca aktywność na lekcji,

- opanowanie wszystkich umiejętności i wiadomości zawartych w Podstawie Programowej,

- nauczyciel uwzględnia trud i wysiłek oraz chęci ucznia w celu podniesienia własnej sprawności fizycznej,

E)     ocena bardzo dobra,

- wysoka aktywność na lekcji,

- opanowanie wszystkich umiejętności i wiadomości zawartych w Podstawie Programowej,

- wyróżniająca sprawność fizyczna,

- nauczyciel uwzględnia trud i wysiłek oraz chęci ucznia w celu podniesienia własnej sprawności fizycznej,

F)     ocena celująca:

- wybitna aktywność na lekcji,

- wybitna sprawność fizyczna,

- opanowanie wszystkich umiejętności i wiadomości zawartych w Podstawie Programowej w stopniu rozszerzonym.

 

Uczeń biorący udział w szkoleniu sportowym otrzymuje dodatkowe oceny z wychowania fizycznego, które są uwzględniane przy wystawieniu oceny półrocznej i rocznej z przedmiotu