Nabór 2017 Powtórki z czwórki DZIENNIK LIBRUS POCZTA GALERIA PLAN LEKCJI BIBLIOTEKA Facebook Strona główna

Klasyfikacja

 

Punktowy System Oceniania Zachowania

Zmiana Statutu z dnia 30. sierpnia 2016 r.

W rozdziale IX Zasady Wewnątrzszkolnego oceniania zmienia się wszystkie zapisy w § 112. Ocena zachowania.

 

§ 112.

Ocena zachowania.

 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o uczniu. Ocenie podlega zachowanie ucznia na terenie szkoły oraz poza szkołą, np. szkolne wycieczki, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki szkolne, itp.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. W sytuacjach nagannego zachowania się uczniów (picie alkoholu, palenie papierosów, używanie środków odurzających) podczas wyjazdów szkolnych (np. wycieczek) uchwałą Rady Pedagogicznej uczeń ponosi następujące konsekwencje:

1) natychmiastowe przeniesienie do innej klasy,

2) otrzymanie nagany dyrektora,

3) zakaz uczestniczenia we wszystkich imprezach szkolnych i wycieczkach w danym roku szkolnymm,

4) nakaz 30 godzin prac porządkowych na rzecz szkoły.

4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali i przyjętych kryteriów:

wzorowe                     – wz.    270 punktów i więcej

bardzo dobre              – bdb.   241-269 punktów

dobre                          – db.     171-240 punktów

poprawne                   – pop.   141-170 punktów

nieodpowiednie          – ndp.   81-140 punktów

naganne                     – ng.     80 punktów i mniej.

 

Na początku semestru uczeń otrzymuje 200 punktów (zachowanie dobre). W ciągu semestru zbiera punkty dodatnie i ujemne. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ilości punktów zdobytych w danym semestrze. Ocenę końcoworoczną  zachowania oblicza się sumując liczbę punktów zdobytych                    w pierwszym i drugim semestrze i dzieląc przez dwa.

Uczeń, który ma powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych i 3 spóźnień nie może ubiegać się o  wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń, który ma powyżej 60 godzin nieusprawiedliwionych nie może ubiegać się o ocenę wyższą niż nieodpowiednia.

Jeżeli uczeń otrzymał naganę dyrektora lub wychowawcy otrzymuje zachowanie naganne bez względu na ilość zdobytych punktów.

5. Ustala się następujące zasady przyznawania punktów:

5.1 Respektowanie zasad bezpieczeństwa i norm społecznych oraz obowiązków wynikających z regulaminów szkoły.

Lp.  ZACHOWANIE PRZYZNAWANIE PUNKTÓW PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE
JAK CZĘSTO KTO
1 Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu (przepychanki, podkładanie nóg,

posiadanie niebezpiecznych narzędzi itp.)

Każdorazowo Świadek zdarzenia - 3
2 Opuszczanie terenu szkoły w trakcie obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Każdorazowo Świadek zdarzenia - 5
3 Niewłaściwe zachowanie podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych (apele, dyskoteki, wycieczki itp.) Każdorazowo Świadek zdarzenia - 3
4 Niszczenie własności szkoły (budynku szkoły, mebli, wyposażenia) Każdorazowo Świadek zdarzenia - 5
5 Niewłaściwe zachowanie (rozmowy, przeszkadzanie nauczycielowi) podczas lekcji, rozprowadzania, zajęć w świetlicy szkolnej. Każdorazowo Świadek zdarzenia - 2
6 Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji i rozprowadzania. Każdorazowo Świadek zdarzenia - 2
7 Używanie telefonów oraz innych urządzeń rejestrujących w celu nagrywania rozmów, filmowania i fotografowania kolegów oraz pracowników szkoły. Każdorazowo Świadek zdarzenia - 5
8 Bójki. Każdorazowo Świadek zdarzenia - 10
9 Terminowy/nieterminowy zwrot książek do biblioteki. Pod koniec semestru Bibliotekarz 5 5
10 Poszanowanie wypożyczonych podręczników szkolnych

(okładka, podarte kartki)

Raz w semestrze Wychowawca w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów. 1 za każdy podręcznik 1 za każdy podręcznik
11 Przestrzeganie/nieprzestrzeganie terminów wyznaczonych przez nauczycieli, wychowawcę, dyrekcję (np. usprawiedliwienia, podpisy pod informacjami, zgody na udział w imprezach, wypełnianie ankiet itp.) Każdorazowo Wychowawca, nauczyciel. 2 2
12 Stosowny ubiór/brak stosownego ubioru na co dzień i  w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Każdorazowo Wychowawca 5 5
13 Godziny nieusprawiedliwione. Raz w semestrze Wychowawca - 1 za każdą nieusprawiedliwioną godzinę
14 Spóźnienia (z wyjątkiem pierwszej lekcji, wynikające z opóźnienia środków komunikacji). Raz w semestrze Wychowawca - 1 za 3 spóźnienia
15 Uleganie nałogom:

a)     spożywanie alkoholu, środków odurzających, palenie papierosów itp.

b)     namawianie innych do spożywania środków odurzających i używek.

Każdorazowo Świadek zdarzenia -  

a)     10

b)     20

 

 

16 Aroganckie odnoszenie się do nauczycieli i pracowników szkoły. Każdorazowo Nauczyciel, wychowawca - 5
17 Niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły. Każdorazowo Nauczyciel, wychowawca - 3
18 Celowe znieważenie pracownika szkoły ( np. poprzez wulgarne słowa lub gesty). Każdorazowo Nauczyciel, wychowawca - 15
19 Dbałość o kulturę słowa i zachowania. Raz w semestrze Nauczyciel, wychowawca 5 -
20 Brak dbałości o kulturę słowa i zachowania. Każdorazowo Nauczyciel, wychowawca - 2
21 Kradzieże, wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie. Każdorazowo Świadek zdarzenia - 15
22 Oszukiwanie nauczycieli (podrabianie podpisów rodziców/prawnych opiekunów, oszukiwanie na testach i sprawdzianach, odpisywanie zadania domowego). Każdorazowo Nauczyciel - 5
23 Niszczenie mienia innych osób. Każdorazowo Świadek zdarzenia - 15
24 Wyzwiska, ośmieszanie. Każdorazowo Świadek zdarzenia - 10
25 Zaczepki fizyczne na lekcjach i przerwach. Każdorazowo Świadek zdarzenia - 10
26 Przemoc psychiczna, cyberprzemoc. Każdorazowo Świadek zdarzenia - 30

 

 

5.2 Działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

 

Lp.  ZACHOWANIE PRZYZNAWANIE PUNKTÓW PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE
JAK CZĘSTO KTO
1 Wywiązywanie się/niewywiązywanie się z przydzielonych zadań. Każdorazowo Nauczyciel przydzielający zadanie 5 5
2 Wywiązywanie/niewywiązywanie się z przyjętej przez siebie funkcji lub zadania. Każdorazowo Nauczyciel przydzielający zadanie 5 5
3 Pełnienie funkcji w klasie. Pod koniec semestru Wychowawca Od 5 do 10 -
4 Pomoc w organizowaniu imprez klasowych. Każdorazowo Wychowawca 5 -
5 Reprezentowanie klasy lub szkoły na imprezach:

a)     w czasie lekcji

b)     w czasie wolnym od zajęć (poczet sztandarowy, Majostaszki itp.)

Każdorazowo Wychowawca lub opiekun a)     5

b)     15

 

-
6 Udział w imprezach szkolnych (występy podczas apeli, jasełek itp.) Każdorazowo Nauczyciel przydzielający zadanie 10  
7 Pomoc nauczycielom i pracownikom szkoły (np. w przygotowaniu imprez szkolnych – dekoracje, sprzęt; gazetki okolicznościowe itp)

a)     w szkole,

b)     poza szkołą.

Każdorazowo Nauczyciel przydzielający zadanie a)     5

b)     10

 
8 Wywiązywanie/niewywiązywanie się z obowiązku wynikającego z pełnienia dyżuru logistycznego. Każdorazowo Wychowawca 5 5
9 Współpraca z redakcją gazetki i telewizji szkolnej oraz innymi organizacjami działającymi  na terenie szkoły. Każdorazowo (za wykonane zadanie) Opiekun 5 -
10 Czynny udział w organizowaniu akcji charytatywnych (Góra Grosza, WOŚP itp.) oraz działania na rzecz środowiska lokalnego. Każdorazowo Opiekun 15 -
11 Praca w samorządzie szkolnym. Raz w semestrze Opiekun SU 10 -

 

5.3  Rozwój uzdolnień, zainteresowań oraz praca nad samorozwojem ucznia.

 

Lp.  ZACHOWANIE PRZYZNAWANIE PUNKTÓW PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE
JAK CZĘSTO KTO
1 Udział w zajęciach wyrównawczych oraz kołach zainteresowań (obecność powyżej 50%) Raz w semestrze Nauczyciel prowadzący zajęcia 10 -
2 Udział w konkursach, olimpiadach, zawodach:

a)     szkolny (laureat)

b)     powiatowy (udział)

c)     powiatowy (laureat)

d)     rejonowy (udział)

e)     rejonowy (laureat)

f)       wojewódzki (udział)

g)     wojewódzki (laureat)

h)     krajowy (udział)

i)        krajowy (laureat)

Punkty przyznawane są za najwyższy osiągnięty etap.

Każdorazowo Nauczyciel przygotowujący a)     10

b)     15

c)     20

d)     30

e)     55

f)       60

g)     65

h)     70

i)        75

-

 

5.4 Punkty dodatkowe.

Lp.  ZACHOWANIE PRZYZNAWANIE PUNKTÓW PUNKTY DODATNIE PUNKTY UJEMNE
JAK CZĘSTO KTO
1 Upomnienie wychowawcy, nauczyciela, pracownika szkoły. Każdorazowo Wychowawca - Do 20
2 Nagana wychowawcy. Każdorazowo Wychowawca - 25
3 Upomnienie dyrektora. Każdorazowo Wychowawca

lub dyrektor

-  Do 30
4 Nagana dyrektora. Każdorazowo Wychowawca

lub dyrektor

- 50
5 Pochwała nauczyciela, wychowawcy, pracownika szkoły. Każdorazowo Wychowawca Do 20 -
6 Pochwała dyrektora. Każdorazowo Wychowawca  Do 50 -
7 Samoocena ucznia. Raz w semestrze Wychowawca na podstawie opinii ucznia Od 1 do 6 5 do 6
8 Przeważająca ocena zachowania wystawiona przez uczniów. Raz w semestrze Wychowawca na podstawie opinii uczniów Od 1 do 6 5 do 6
9 Przeważająca ocena zachowania wystawiona przez nauczycieli. Raz w semestrze Wychowawca na podstawie opinii nauczycieli Od 1 do 6 5 do 6

 

6. Wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów)  nie później niż 14 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną (wykaz przewidywanych rocznych ocen z przedmiotów oraz rocznych ocen zachowania na kartkach do podpisu).

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zebranych punktów uwzględniając także opinie nauczycieli uczących  w danym oddziale. Nauczyciele wpisują propozycje w dzienniku wychowawcy raz w semestrze, a wychowawca przyznaje punkty według przeważającej oceny: wzorowe 6 punktów, bardzo dobre 5 punktów, dobre 4 punkty, poprawne 1 punkt, nieodpowiednie -5 punktów, naganne -6 punktów. Te same zasady przyznawania punktów obowiązują przy samoocenie ucznia oraz opinii klasy o uczniu.

8. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena zachowania jest ostateczna (w problematycznych sytuacjach po konsultacjach z rodzicami/ prawnymi opiekunami i Radą Pedagogiczną).

9. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

 

10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (zastrzeżenia mogą być zgłaszane w  terminie 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

11. W przypadku takim dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji – komisja zbiera się w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

12. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący  komisji,

2) wychowawca klasy,

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4) pedagog,

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego lub klasowego,

6) przedstawiciel Rady Rodziców.

13. Ustalona przez komisję ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna.

14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

2) termin posiedzenia komisji,

3) imię i nazwisko ucznia,

4) wynik głosowania,

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

15. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w dzienniku wychowawcy.

16. Do bieżącego zapisywania punktów uczniów służy zakładka ZACHOWANIE w dzienniku elektronicznym.

17. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.