Nabór 2017 Powtórki z czwórki DZIENNIK LIBRUS POCZTA GALERIA PLAN LEKCJI BIBLIOTEKA Facebook Strona główna

Stowarzyszenie Zacharzew 2000

Statut Stowarzyszenia Zacharzew 2000 

  STATUT  STOWARZYSZENIA

 „ZACHARZEW 2000”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Zacharzew 2000 zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Ostrów Wielkopolski

 § 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków. Może zatrudniać pracowników do wykonywania specyficznych zadań.

 § 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członkami.

 § 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku : STOWARZYSZENIE  KULTURALNO – EDUKACYJNE
„ZACHARZEW 2000”, OSTRÓW WIELKOPOLSKI; pośrodku : „ZACHARZEW 2000”

 § 6

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną według wzoru zatwierdzonego przez Zebranie Ogólne Członków.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.
 2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Zebranie Ogólne Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Zebraniu Ogólnym Członków.

 

ROZDZIAŁ  II

CELE, ZASADY I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia „ Zacharzew 2000” jest :

 1. Dbałość o rozwój oświaty i kultury oraz szkolnictwa na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 2. Promowanie zdrowia duchowego, psychicznego i fizycznego młodzieży poprzez rozwój sportu amatorskiego wśród młodzieży gimnazjalnej i Mieszkańców Osiedla.
 3. Kreowanie procesów uwłaszczenia.

 § 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Włączanie się w inicjatywy środowiska ostrowskiego na polu oświaty, kultury i sportu.
 2. Inicjowanie współpracy między Rodzicami, Szkołą i Społecznością Osiedla.
 3. Prowadzenie pracy wychowawczej z młodzieżą dla eliminowania zjawisk patologii społecznej, promowanie  pożytecznego i zdrowego stylu życia, promowanie postaw prospołecznych.
 4. Współpracę z organizacjami i instytucjami mającymi w swym profilu działania zbliżone cele i program działalności.
 5. Gromadzenie środków materialnych.

 

 ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia

 § 11

Stowarzyszenie zrzesza członków :

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

 § 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna:

1.1.     posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz małoletni zgodnie z
art. 3 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

1.2.     nie pozbawiona praw publicznych.

1.3.     posiadająca obywatelstwo polskie.

1.4.     akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , a zainteresowana działalnością na rzecz Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Człnkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w jego rozwój lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

 § 13

Członek zwyczajny ma prawo do :

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Prawa te przysługują od 18 roku życia.
 2. uczestniczenia w zebranich, odczytach, dyskusjach etc. organizowanych przez władze Stowarzyszenia
 3. występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami, opiniami i postulatami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia.
 4. korzystania z zaplecza oraz wyposażenia będącego w posiadaniu Stowarzyszenia.
 5. zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia.

 § 14

Członek zwyczajny obowiązany jest do :

 1. aktywnego, sumiennego i rzetelnego uczestniczenia w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia oraz ustalonych rocznych programów działania.
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 § 15

 1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia określone w § 13 z wyłączeniem pkt.1.
 2. Członek zwyczajny i honorowy ma prawo brać udział  – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

 § 16

Przynależność członka do  Stowarzyszenia ustaje w razie :

 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 3. skreślenia z listy członków,
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
 5. wykluczenia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 6. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i natępującego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić, gdy członek nie opłaca składek co najmniej przez 6 miesięcy.

W przypadkach określonych w ust.1 pkt1, 2, 3, 6 orzeka Zarząd , a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4, 5 Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu wskazując na prawo wniesienia odwołania do Zebrania Ogólnego Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są :

Zebranie Ogólne Członków

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

§ 18

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydató, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba nowych członków władz nie może przekroczyć 1/3 składu liczby członków pochodzących z wyboru. Szczegółowy tryb i zasady wyboru do władz Stowarzyszenia zostaną określone w regulaminach zatwierdzonych przez Zebranie Ogólne Członków.

 

ZEBRANIE OGÓLNE CZŁONKÓW

§ 19

 1. Zebranie Ogólne Członków jest najwyższą włądzą Stowarzyszenia.
 2. W Zebraniu Ogólnym Członków biorą udział :

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 18 rok życia,

z głosem doradczym -  członkowie wspierający i honorowi

 1. O miejscu i terminie oraz porządku obrad Zarząd powiadamia człnków co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania Ogólnego Członków.

§ 20

Zebranie Ogólne Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 21

Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków należy :

 1. uchwalanie programu działalności i planu finansowego Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. wybór lub odwołanie prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
 5. Ocena działalności Stowarzyszenia,
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. Rozpatrywania wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 11. Ustalanie składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 12. Podejmowanie uchwał wniesionych pod obrady,
 13. Określenie do jakiej wysokości Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania
 14. Podejmowanie uchwał w sprawie zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,
 15. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 § 22

 1. Zwyczajne Zebrania Ogólne Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
 2. Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 § 23

 1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne jest zwoływane :

1.1. na podstawie uchwały Zarządu

1.2.     na żądanie Komisji Rewizyjnej

1.3.     na umotywowane żądanie co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

 1. Postanowienia § 19 ust.3 stosuje się odpowiednio
 2. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków obraduje wyłącznie nad sprawami , dla których zostało zwołane
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1.2. i 1.3. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu  30 dni od daty przedstawienia
  ( złożenia ) odpowiedniego wniosku ( żądania ) Zarządowi z zachowaniem postanowień § 19 ust.3.

 § 24

Uchwały Zebrania Ogólnego Członków zapadają zwykłą wiekszością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania.

 § 25

1. Uchwały Zebrania Ogólnego Członków zapadają zwykłą wiekszością głosów

w głosowaniu jawnym , chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.

 1. Z obrad Zebrania Ogólnego Członków sporządza się protokół.

 

ZARZĄD

§ 26

Zarząd będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zebraniami Ogólnymi  Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swą pracę i działania odpowiada przed Zebraniem Ogólnym Członków.

 § 27

 1. Zarząd składa się z 5 – 7 członków , w tym  Prezesa
 2. Preezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu
 3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza
 4. Zasdy działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zebranie Ogólne Członków
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
 6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników

 

 1. Uchwały Zarządu zapadają wiekszością głosów, przy obecności większości członków Zarządu.  W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa.

 § 28

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisó prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Zebranie Ogólne Członków

             §29.

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa.

 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura -pełnomocnictwa ogólnego obejmującego prawo do występowania i działania w imieniu Zarządu.

§30.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Realizacja programu, celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zebrania Ogólnego Członków.

2. Opracowanie programów działania.

3. Ustalanie budżetu i preliminarza.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.

5. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia i uchwał w sprawach członkowskich.

6. Zwoływanie Zebrania Ogólnego Członków.

7. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

8. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.

10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

11. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

12. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Ogólny ni Członków.

13. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywać projektów uchwał i regulaminów

14. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

15. Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


KOMISJA REWIZYJNA

§31.

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego. Przewodniczącego

Komisji wybierają spośród siebie jej członkowie w głosowaniu jawnym.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

3.1. kontrola  całokształtu  działania,  a  w  szczególności   gospodarki   finansowej       Stowarzyszenia,

3.2. składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym Członków wraz z oceną działalności i wnioskami               dotyczącymi udzielania (bądź odmowie udzielania) absolutorium Zarządowi.

3.3. przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

3.4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

3.5. zwołanie Zebrania Ogólnego Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie określonym statutem,

3.6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Ogólnym Członków.

§32.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zebranie Ogólne Członków.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 33.

 1. Sąd Koleżeński jest organem negocjacyjnym i mediacyjnym Stowarzyszenia powołanym do:

1.1.     zapobiegania konfliktom wewnątrz Stowarzyszenia,

1.2. budowania zgody w przypadku zaistniałych sporów miedzy członkami Stowarzyszenia. członkami a władzami Stowarzyszenia oraz Stowarzyszeniem a zewnętrznymi wobec niego stronami konfliktu,

1.3.kierowania określonych wniosków dyscyplinarnych, mediacyjnych, negocjacyjnych lub prewencyjnych do Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Zebrania Ogólnego Członków.

 

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego. Przewodniczącego Sądu wybieraj ą spośród siebie jego członkowie w głosowaniu jawnym.

Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydawane są w formie orzeczeń.

4.Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

4.1. rozpatrywanie kwestii spornych wewnątrz Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanych stron,

4.2. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz

Stowarzyszenia ze Statutem.

4.3. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Zebraniu Ogólnym Członków.

§ 34.

1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w zależności od potrzeby.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo brać udział w posiedzeniach innych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 35

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

 ROZDZIAŁ V

ŚRODKI FINANSOWE, MAJĄTEK l FUNDUSZ STOWARZYSZENIA

§ 36.

l. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 §37.

    l. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.1.    opłaty wpisowe i składki członkowskie,

1.2.     dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących   własność lub będącymi w

użytkowaniu Stowarzyszenia

1.3. dotacje,

      1.4.dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy  i spadki,

      1.5. korzyści z ofiarności publicznej,

1.6. wpływy z działalności statutowej.

 

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia i w kasie Stowarzyszenia.

 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku i odprowadzone do banku przez Skarbnika w ciągu 5 dni. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      ROZDZIAŁ VI
  ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

                  §38.

Statut i jego zmianę uchwala Zebranie Ogólne Członków większością 2/3 głosów obecnych i
uprawnionych do głosowania.

§ 39.

1.     Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów obecnych  członków.

2.     W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Zebranie Ogólne Członków:
2.1. określa cele, na które przeznaczony zostanie majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.
2.2. określa sposób likwidacji,

2.3. wybiera Komisje Likwidacyjną w składzie 5 członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 § 40.

1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.